ООО МетизДвор
8 (8452) 74 81 15 / Саратов
8 (8453) 54 77 00 / Энгельс

АНОД

Швеллер анoд 6х6х6х1 АД31 Т1 м
Швеллер анoд 8х8х8х1 АД31 Т1 м
Швеллер анод 10х10х10х1,2 АД31 Т1 м
Швеллер анод 10х15х10х1,2 АД31 Т1 м
Швеллер анод 13х13х13х1,5 АД31 Т1 м
Швеллер анод 15х15х15х1,5 АД31 Т1 м
Швеллер анод 20х20х20х1,5 АД31 Т1 м
Швеллер анод 30х30х30х1,5 АД31 Т1 м